เฉพาะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเท่านั้น

( ซึ่งการขึ้นทะเบียนมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน )
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

การขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ทบ.1 )

คุณสมบัติ

1. อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. มีบ่อหรือกระชังหรืออื่นๆ เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเลี้ยงจริง
3. การขึ้นทะเบียนเป็นรายบุคคล

เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. มีเอกสารแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน,นส.3 ก.,สปก.4-01 เป็นต้น หรือใบรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สถานที่ยื่นขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ตั้งฟาร์ม

การขึ้นทะเบียน ชาวประมง ( ทบ.3 )

คุณสมบัติ

1. ชาวประมงที่ทำการประมงทั่วไป โดยไม่ใช้เรือได้รับการรับรองและขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นรายบุคคลอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี

เอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารการรับรอง เป็นผู้ทำการประมง โดยผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรืออปท. หรือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นหรือสมาคมประมง หรือสภาองค์กรชุมชน หรือสภาเกษตร

สถานที่ขึ้นทะเบียน

สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่ ภูมิลำเนา